Den globala uppvärmningens påverkan på djuren

Vi människor har en stor möjlighet att klara av den globala uppvärmningen eftersom vi kan uppfinna och utveckla skydd mot mycket av det som den globala uppvärmningen medför.

Den globala uppvärmningen påverkar inte bara människor. Vilda djur är helt försvarslösa och maktlösa mot det värsta som människan någonsin åstadkommit. Djur har inte samma möjlighet att uppfinna och utveckla skydd mot den globala uppvärmningen och de naturkatastrofer som följer med den.

Ungefär 40% av jordens alla arter kommer att dö ut om medeltemperaturen höjs med tre till fyra grader.

Global uppvärmning

Den globala uppvärmningen är en stor klimatförändring som orsakas av den så kallade växthuseffekten. Strålningen från solen som gör jorden så varm som den är släpps inte ut direkt utan lite av den hålls kvar en liten stund för att hjälpa till att fortsätta hålla jorden varm. De gaser som gör så att lite av solens värmestrålning stannar i jordens atmosfär är bland annat koldioxid (CO2), vattenånga (H2O) och metan (CH4).

Problemet är att vår användning av bland annat bilar, flygplan, färjor och andra CO2-drivna fordon släpper ut för mycket koldioxid. Även matproduktion, framförallt kött, står för en stor del av koldioxid- och metanutsläppen. Detta bidrar till att klimatet blir för varmt.

Här nedan följer exempel på hur vilda djurs liv kan drabbas av den globala uppvärmningen.

Arktis smälter

Den globala uppvärmningen värmer upp Arktis så mycket att det håller på att smälta. Arktis är ingen kontinent utan består bara av flytande isflak som riskerar att smälta av den globala uppvärmningen.

Isbjörnarna som lever på Arktis har redan börjat invadera bland annat Island på grund av att isarna i Arktis, som är deras hem, smälter. När isbjörnarna närmar sig Island skjuts de. Om isarna i Arktis smälter kommer alla isbjörnar att invadera andra landområden och i värsta fall bli ihjälskjutna eller konkurreras ut av andra djur. På det sättet riskerar isbjörnarna att utrotas.

Korallreven dör ut

Om klimatet blir 1,5 grader varmare kommer 70-90% av alla världens korallrev att dö ut. Om klimatet blir 2 grader varmare kommer 99% av alla världens korallrev att försvinna. Anledningen till att korallreven kommer att dö ut är att de är så pass känsliga för kombinationen av varmare, försurade och överfiskade hav. Korallreven är väldigt viktiga för den biologiska mångfalden. Omkring 25% av havens alla djur är beroende av korallreven och alltså kommer cirka 25% av havens alla djur att dö ut om klimatet blir 2 grader varmare på grund av att korallrev försvinner.  

Mellan en halv och en miljon arter hotas av utrotning

Enligt SVT hotas mellan en halv och en miljon av jordens åtta miljoner arter av utrotning på grund av klimatförändringarna. Det är dock inte bara klimatförändringarna som orsakar detta. Det är även markanvändning, jakt, föroreningar och invasiva arter som spelar in.

En invasiv art är en art som egentligen inte ska vara i en viss miljö. Den förstör för andra arter och gör så att de antingen inte får någon föda eller dödar dem. Det är oftast människor som för dem till nya miljöer och ekosystem.

Glaciärer smälter och havsnivån höjs

När glaciärer smälter höjs vattennivån av vattnet som smälter. Detta kan leda till störningar i ekosystemet. Men det är inte bara smältvatten som kan höja havsnivån. Vattnets volym ökar när det hettas upp. Totalt kan havsnivån stiga med upp till en meter de närmaste hundra åren. Det kanske inte låter så mycket, men det kan få enorma konsekvenser för ekosystemen i havet. Även ekosystem på land kan påverkas.

Om vi hade bränt alla fossila kol-, olje- och gasresurser på jorden skulle havsnivån tillslut stiga 50 meter.

Ytor med speciella livsmiljöer försvinner

Många ytor kommer att bli varmare och då försvinner många arters livsmiljöer. Detta kan gå så snabbt att arterna inte hinner anpassa sig till nya livsmiljöer och då dör ut. Om klimatet hettas upp tre till fyra grader kan Sydeuropa bli en öken. Många arter kommer då att fly upp till nordligare breddgrader. Eftersom det finns färre och färre ytor att vara på för djur kommer de att trängas på mindre ytor och då finns risken att de konkurrerar ut varandra, det vill säga strider om föda så att en art dör ut.

Det kan också leda till att djur som inte är anpassade till att leva på andra platser råkar ut för olyckor. Ett exempel är valrossar som tvingas upp i berg eftersom isarna smälter. När de sedan ska ta sig ner igen faller de och slår ihjäl sig på de vassa klipporna.

Pingviner i Antarktis

Pingviner i Antarktis är särskilt hotade av klimatet. Värmestress och uttorkning är en del av faktorerna. Det är kanske svårt att tro att detta händer i Antarktis men faktum är att pingvinungar blir nedkylda av hällregn och uttorkade av kraftiga värmeböljor.

Klimatförändringarna står för sju procent  av anledningarna till pingvinungarnas död.

I södra Argentina på halvön Punta Tombo har kolonin av Magellanpingviner, som halvön är så känd för, minskat med en tredjedel de senaste åren. Punta Tombos koloni av Magellanpingviner är Sydamerikas största. Under sommarhalvåret samlas det vanligtvis en halv miljon fåglar där.

Exploatering av Arktis

Om isen på Arktis smälter kommer plötsligt fartyg kunna ta sig in där. Det finns därför en risk för att det kommer att öppnas nya gruvor och utvinnas gas och olja vilket  kommer att påskynda hela den globala uppvärmningen.

Hur svårt är det egentligen att förstå att världen snart går under om vi inte agerar!?

Människan utnyttjar fossila bränslen mer och mer. När ska vi förstå att världen kommer att gå under? Allting handlar inte om ekonomi och om att leva i lyx. Djuren, som är helt oskyldiga, kommer att drabbas värst och har faktiskt redan börjat drabbas. När ska människan börja tänka på andra än sig själv?

Text: Vilmer Johansson Denne

Källor:

www.svt.se

www.wwf.se

www.sverigesradio.se

www.havet.nu